วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

ตัวอย่างแผนประกอบการสอน
แผนการจัดการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                                                                                ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒                                ภาคเรียนที่ ๑                                                                                                           ปีการศึกษา ๒๕๕๔        
หน่วยการเรียนรู้ที่  ๑  เรื่องคำแสนสนุก                                                                   เวลา  ๓ ชั่วโมง                
เรื่อง คำคล้องจอง                                                                                                     เวลา   ๑  ชั่วโ


มาตรฐานการเรียนรู้

สาระที่ ๑  การอ่าน
มาตรฐาน ท. ๑.๑ : ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิด เพื่อนำไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาในการดำเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน                                                                                                        มาตรฐาน ท. ๒.๑: ใช้ทักษะการเขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และเขียนเรื่องราวในรูปแบบต่างๆเขียนรายงานข้อมูลสาระสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด  มฐ.ท ๑.๑ ป.๒/๑      การอ่านออกเสียงคำ คล้องจอง และข้อความ และบทร้อยกรองง่ายๆได้ถูกต้อง
                มฐ.ท ๒.๑ ป.๒/๑      คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด
                 
สาระสำคัญ     
คำคล้องจอง คือ คำที่ใช้สระเดียวกันและมีตัวสะกดอยู่มาตราเดียวกัน  แต่มีพยัญชนะต้นต่างกัน

จุดประสงค์
                ๑. สามารถอ่านและเขียนคำที่คล้องจองได้อย่างถูกต้อง
.เมื่อกำหนดคู่คำคล้องจองให้นักเรียนสามารถบอกได้ว่าคำคู่ใดเป็นคำคล้องจองหรือไม่ใช่คำคล้องจอง
.เมื่อกำหนดชุดคำคล้องจองให้นักเรียนสามารถโยงเส้นคำที่ส่งสัมผัสคล้องจองกันได้ถูกต้อง

สาระการเรียนรู้ / เนื้อหาสาระ
                  ๑ . ความรู้ ( K )

                        ๑ . สามรถอ่านและเขียนคำคล้องจองได้
๒. สามารถเรียนรู้คำคล้องจอง 1 พยางค์  2 พยางค์ และคำคล้องจองหลายพยางค์ได้
๒.     ทักษะ/กระบวนการ/กระบวนการคิด(P)
                ๑.การอ่านและการเขียน
                       ๓. คุณลักษณะ(A)
                                ๑.สามารถอ่านและเขียนคำคล้องจองได้

สมรรถนะสำคัญ
                                ๑.มีความสามารถในการสื่อสาร
                                ๒.มีความสามารถในการคิด

คุณลักษณะอันพึงประสงค์
                                ๑.มีวินัย
                                ๒.ใฝ่เรียนรู้
                                ๓.มุ่งมั่นในการทำงาน

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

วิธีวัดและเครื่องมือวัด

เป้ามายการเรียนรู้
หลักฐานผลการเรียนรู้
วิธีการวัด
เครื่องมือวัด
สาระสำคัญ
คำคล้องจอง  คือ คำที่ใช้สระเดียวกันและมีตัวสะกดอยู่มาตราเดียวกัน  แต่มีพยัญชนะต้นต่างกัน


-ผลการทดสอบการอ่านคำคล้องจอง

-ทดสอบการอ่านคำที่คล้องจอง

-แบบทดสอบการอ่านคำที่คล้องจอง
ตัวชี้วัด
มฐ.ท ๑.๑ ป.๑/๑  การอ่านออกเสียงคำ คล้องจอง และข้อความสั้น ๆ

-ผลการทดสอบอ่านคำจากบัตรคำ

-ครูฟังจากการอ่านของนักเรียน

-แบบทดสอบการอ่านคำจากบัตคำ และPowerPoint
มฐ.ท ๒.๑ ป.๑/๑   คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด
-ผลการทดสอบการเขียนคำที่คล้องจอง
-ทดสอบโยงคำจากภาพที่มีคำคล้องจองกัน
-ทดสอบการเขียนคำที่คล้องจอง
-ทดสอบโยงคำจากภาพที่มีคำคล้องจองกัน
-แบบทดสอบการเขียนคำที่คล้องจอง
-แบบทดสอบโยงคำจากภาพที่มีคำคล้องจองกัน
คุณลักษณะ
๑.สามารถอ่านและเขียนคำที่คล้องจองได้อย่างถูกต้อง

-ผลการทดสอบอ่านคำจากบัตรคำ
                                     
- ผลการทดสอบเขียนคำที่คล้องจอง
-ผลการทดสอบโยงคำจากภาพที่มีคำคล้องจองกัน

-ครูฟังจากการอ่านของนักเรียน
-สอบการเขียนคำที่คล้องจอง

-ทดสอบโยงคำจากภาพที่มีคำคล้องจองกัน

-แบบทดสอบการอ่านคำจากบัตรคำ
-แบบทดสอบการเขียนคำที่คล้องจอง

-แบบทดสอบโยงคำจากภาพที่มีคำคล้องจองกัน


กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนำสู่บทเรียน
๑.      ครูอธิบายจุดประสงค์ของการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนทราบถึงเนื้อหาสาระที่จะเรียน
๒.    ครูเปิดวิดีโอเรื่องคำคล้องจองให้นักเรียนดู
ขั้นการสอน
๑.      ครูเปิด PowerPointสอนนักเรียนอ่านคำคล้องจองทีละคำจากคำที่ง่ายไปหาคำที่ยาก แล้วให้นักเรียนอ่านคำตามที่ครูสอน
๒.    ครูทดสอบความเข้าใจของนักเรียนเป็นรายบุคคล โดยให้แต่ละคนออกมาอ่านคำคล้องจองตามที่ครูกำหนดทีละคำ
ขั้นการประเมินผลการเรียนรู้ /  ขั้นสรุปการสอน
.ให้นักเรียนทำแบบทดสอบ
-แบบทดสอบอ่านคำจากบัตรคำ
-แบบทดสอบเติมคำที่หายไปให้สมบูรณ์
-แบบทดสอบโยงคำที่มีความหมายคล้องจองกัน
. ครูมอบหมายให้นักเรียนศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมจากแหล่งอินเตอร์เน็ต

สื่ออุปกรณ์และแหล่งเรียนรู้
สื่อ
           ๑.บัตรคำ  คำคล้องจอง
          ๒.แบบฝึกหัดเติมคำคล้องจองที่หายไป
           ๓.แบบฝึกหัดโยงคำจากภาพที่มีคำคล้องจองกัน
           . วิดีโอเรื่องคำคล้องจอง
           ๕. PowerPoint อ่านคำคล้องจอง

แหล่งเรียนรู้
          ๑.ห้องเรียน
          . อินเตอร์เน็ต

เกณฑ์การวัด
          
เกณฑ์การประเมินการทำแบบทดสอบ
         ๑ . แบบทดสอบการอ่านคำจากบัตรคำที่คล้องจอง
                                -อ่านถูกต้อง คำละ  ๑  คะแนน  (คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน)
                                -ต่ำกว่า   ๕   คะแนน        ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน
         ๒ .  แบบทดสอบเติมคำคล้องจองที่หายไป
                                -อ่านถูกต้อง คำละ  ๑  คะแนน  (คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน)
                                -ต่ำกว่า   ๕   คะแนน        ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน
          ๓ . แบบทดสอบโยงคำจากภาพที่มีคำคล้องจองกัน
                                -อ่านถูกต้อง คำละ  ๑  คะแนน  (คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน)
                                -ต่ำกว่า   ๕   คะแนน        ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน
เกณฑ์การผ่าน
 ๑ .  นักเรียนได้คะแนนในการทำแบบทดสอบทั้งสามมารวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๕๐ ของคะแนนเต็มไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น